یازده عملی که دین را تباه و دل را می میراند!

یازده عملی که دین را تباه و دل را می میراند!

انسان برای دست یافتن به زندگی مطلوب بر پایه سبکی تعریف شده از آیین اسلام نیازمند شناخت لوازم این سبک برای رسیدن به غایت و مقصود است. در کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی آمده است: « برای دست یافتن به زندگی مطلوب بر...