معنى عشق و ایثار

معنى عشق و ایثار

در همين حال موج دريا به آن پاکباز امان نداد، او را فراگرفت ، او در حال جان دادن مى گفت : ((داستان عشق را از آن ياوه کار تهى مغز نياموز که هنگام دشوارى ، يار خود را فراموش کند.))چو ملاح آمدش تا دست گيردمبادا کاندر آن حالت...