اسرائیلیات و زمینه های نفوذ آن به فرهنگ اسلامی

اسرائیلیات و زمینه های نفوذ آن به فرهنگ اسلامی

معناى اسرائیلیات دکتر محمد حسین ذهبى در معناى اسرائیلیات تعریف جامعى ارائه مى دهد و مى گوید: «واژه اسرائیلیات گرچه ظاهرا نشانگر نفوذ فرهنگ یهود در تفاسیر مى باشد لیکن مقصود ما از اسرائیلیات مفهومى گسترده تر و فراگیرتر...