چه کسی به سرهنگ شلیک کرد؟

چه کسی به سرهنگ شلیک کرد؟

چه اگر صرفا به او به عنوان یک جعبه سیاه نگاه می شد که اصلی ترین منبع اسرارربایش امام موسی صدر باشد،چه اگر درباره رازهای مگوی ارتباطات چند جانبه غرب دست به افشاگری می زد که تونی بلر و سارکوزی و اوباما و برلوسکونی زیر...