معماهای فقهی !

معماهای فقهی !

(اين عمل بر خليفه جاه طلب گران آمد و با خشم اشاره کرد که مرد عرب را کنار کنند.) ماءمورين به مرد عرب گفتند:- کمي صبر کن تا خليفه از طواف کردن فراغت يابد!عرب گفت :- مگر نمي دانيد خداوند در اين مکان مقدس همه را يکسان دانسته و در...