مربی پرورشی از دیدگاه قرآن

مربی پرورشی از دیدگاه قرآن

ويژگيهاي مربي از ديدگاه قرآن از ديدگاه قرآن كريم مربي داراي ويژگيهاي زير است: مهرورزي و عطوفت در تربيت مربي به انسانهاي تحت تربيت خويش عشق مي ورزد همچون پدري مهربان كه به امور فرزندان خويش رسيدگي مي كند د رهمه...