مصلح الدین سعدی شیرازی

مصلح الدین سعدی شیرازی

برگ تحویل می کند رمضان             بار تودیع بر دل اخوان یار نادیده سیر، زود برفت        دیر ننشست نازنین مهمان...