مصحف فاطمه چیست ؟

مصحف فاطمه چیست ؟

« آنگاه که نامه هاي اعمال منتشر گردد . » ـ { إنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الأولي * صُحُفِ إبراهِيمَ وَ مُوسي } . ( 2 ) « اين ، در صحيفه هاي نخستين ، در کتاب ابراهيم و موسي است . » و همچنين « مصحف » نيز از همين ماده اخذ شده و به معناي...