مشتى از خاک کربلا

مشتى از خاک کربلا

وقتى حرثمه به نزد همسرش که از شيعيان على عليه السلام بود بازگشت ماجرايى که در کربلا پيش آمده بود براى وى نقل کرد و با تعجب پرسيد: اين قضيه را على عليه السلام از کجا و چگونه مى داند؟حرثمه مى گويد: مدتى از ماجرا گذشت . آن روز...