مسابقه احکام دوره متوسطه راه آسمان ۴

مسابقه احکام دوره متوسطه راه آسمان ۴

1-    این مرحله از امر به معروف ونهی از منکر باید مورد توجه حکومتهای اسلامی قرار گیرد ؟ الف )  امر ونهی رفتاری              ب)  امر ونهی زبانی               ج)  امر ونهی عملی             د)گزینه الف وج 2- مهم ترین  واساسی...