مرگ توانگر شاداب ، و زندگى فقیر نادار

مرگ توانگر شاداب ، و زندگى فقیر نادار

نه بر اشترى سوارم ، نه چو خر به زير بارمنه خداوند رعيت ، نه غلام شهريارمغم موجود و پريشانى معدوم ندارمنفسى مى زنم آسوده و عمرى به سر آرمتوانگر شتر سوار به او گفت : ((اى تهيدست ! کجا مى روى ؟ برگرد که در راه بر اثر نادارى ، به...