مردم در برابر حملات پاکستان بسیج شوند!

مردم در برابر حملات پاکستان بسیج شوند!

سناتوران، مقامات حکومتی و نیروهای خارجی مستقر در کشور را متهم به بی پروایی نسبت به حملات راکتی پاکستان به افغانستان می کنند. به گفته آنان از طول یک سال بدینسو پرتاب راکتها به طور مقطعی جریان داشته که در نتیجه شماری از...