عالمی که صدای فرشتگان را می‌شنید!

عالمی که صدای فرشتگان را می‌شنید!

«...این روایات را بپذیر و انکار نکن، خدا را شاهد می گیرم که من از متهجدّین و شب زنده داران کسی را می شناسم که به هنگام سحر صدای فرشته ای که او را بیدار می کند، می شنود...... به گزارش فرهنگ نیوز ، مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی...