سوالات آزمون نهج البلاغه سال اول متوسطه مرحله شهرستان

سوالات آزمون نهج البلاغه سال اول متوسطه مرحله شهرستان

1-کدام گزینه عبارت را کامل می کند«فان عدت فعدعلی.......». الف:بالرحمة     ب:بالحکمة      ج:بالمغفرة      د: بالندامة 2-نافرمانی از دستور نصیحت کننده مهربان ، دانا و با تجربه باعث.........می شود و ....... به دنبال دارد. الف: حسرت...