مرا ببخش که مثل تو مهربان نشدم

مرا ببخش که مثل تو مهربان نشدم

مرا ببخش كه مثل تو مهربان نشدم  مرا ببخش كه پير آمدم، جوان نشدم  مرا ببخش كه از خاك بودم و هرگز _  براي دست دعاي تو آسمان نشدم...