ورود سگ هار حرام زاده به مذاکرات هسته ای ممنوع

ورود سگ هار حرام زاده به مذاکرات هسته ای ممنوع

...