ترکیب عملیات روانی، پرونده سازی و تحرکات جاسوسی در آستانه مذاکرات مسکو

ترکیب عملیات روانی، پرونده سازی و تحرکات جاسوسی در آستانه مذاکرات مسکو

مشخصا اسراییل، امریکا و انگلیس در پی آن هستند که ایران بدون تنظیم یک مدالیته و رهیافت ساختاری که در آن گام های متقابل ایران و آژانس معین شده باشد، اجازه دسترسی به پارچین را به بازرسان آژانس بدهد. هدف عملیات سنگین...