چگونه جای مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم؟

چگونه جای مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم؟

براي جايابي كاركنان جديد، مراحل زير را اجرا كنيد: 1. 400 آجر را در اتاقي بسته بگذار. 2. كارمندان جديد را در اتاق بگذار و در را ببند. 3- آنها را ترك كن و بعد از 6 ساعت برگرد....