مداحان چه کنندکه دچارگرفتگی صدانشوند؟

مداحان چه کنندکه دچارگرفتگی صدانشوند؟

در باب حنجره و تارهای صوتی از آناتومی و فیزیولوژی آن گرفته تا نوع کارکرد آنها و تولید صدا و صداسازی و مباحث متعدد دیگر آن از قبیل تمرین های تنفس و ادا نمودن کلمات و ایجاد آوای خوش، صحبت های بسیار زیادی می توان عنوان...