حضور یک پیامبر در بین مخالفان اسد!

حضور یک پیامبر در بین مخالفان اسد!

در شهر ادلب سوریه یکی از اعضای القاعده خود را پیامبری که از آسمان به او وحی می‌شود معرفی کرده است روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در شهر ادلب سوریه یکی از اعضای القاعده خود را پیامبری که از آسمان به او وحی می‌شود معرفی کرده...