اسامى و القاب حضرت مهدى(عج)

اسامى و القاب حضرت مهدى(عج)

کنیه هاى آن حضرت عبارتند از: ابوالقاسم هم کنیه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم))، ابوعبداللّه، اباصالح که مرحوم نورى ابو ابراهیم، ابوالحسن و ابوتراب را نیز از کنیههاى ایشان شمرده است. در اینجا به ذکر پارهاى عناوین و صفات...