وابستگی حیات سرمایه داری به عرفان های نوظهور

وابستگی حیات سرمایه داری به عرفان های نوظهور

عرفان‌های نوظهور مجموع جنبش‌‏های معنوی هستند که با شعار معنویت، یا عرفان یا با شعار درمان به کشور ما وارد شده‌اند که البته همگی ادعای واحدی دارند و آن نجات بشریت و سعادت‌آفرینی است، یعنی می‌گویند شما با عمل به...