محرومیت اهل کمال از زینتهاى دنیا

محرومیت اهل کمال از زینتهاى دنیا

از يکى از بزرگان پرسيدند: ((با اينکه دست راست داراى چندين فضيلت و کمال است ، چرا بعضى انگشتر را در دست چپ مى کنند؟))او در پاسخ گفت : ((مگر نمى دانى که هميشه اهل کمال و صاحبان فضل ، از نعمتهاى دنيا محروم هستند؟!))آنکه حظ آفريد و...