محبت خاندان نبوت

محبت خاندان نبوت

و از متوکل آسيبي به او نرسد، صد اشرفي به حضرت امام علي النقي عليه السلام پرداخت نمايد.در آن موقع ، خليفه حضرت را از حجاز به سامرا آورده و خانه نشين کرده بود و از لحاظ معيشت در سختي به سر مي برد.يوسف مي گويد:همين که به دروازه...