مجموعه اشعار و پیامک‌های ماه رمضان ۹۵

مجموعه اشعار و پیامک‌های ماه رمضان ۹۵

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست...