متن مجری گری نیمه شعبان

متن مجری گری نیمه شعبان

متن مجری گری نیمه شعبان ۱- برخیز که منجی جهان می آید آن حجت حق ، امید جان می آید شد دامن نرگس از گلستان حسن گلریز ، که صاحب الزمان می آید ۲- وقتی تو بیایی ، چشمانم به پیشواز تو خواهند آمد ، و مهربانی را در نگاهت جست و جو خواهم...