متون تقدیر نامه روز زن و روز مادر

متون تقدیر نامه روز زن و روز مادر

تقدیر نامه روز زن شمع فروزنده تویی خورشید رخشنده تویی هم اخگر و هم اختری از هر کسی تو بهتری <<حقا تو چیز دیگری>>...