متن کارت دعوت غدیر خم

متن کارت دعوت غدیر خم

بعد از توحید و در راستاینبوت، هویت دینی ما در ولایت است و غدیر مشعل همیشه فروزان اینباورهای جاوید است. غدیر آهنگ بیداری تشیع است. غدیر آهنگ هوشیاریو تحرک است. و غدیر، زنگ تداوم امامت با ظهور پیروز مهدی آل محمدصلی الله علیه...