متن های زیبای شب قدر ۹۱

متن های زیبای شب قدر ۹۱

خدایا شب قدر است و قدر شب قدر تو میدانی به قدر من ننگر، قدر خویش اعطا کن . . . آمین ...