متن های زیبای احساسی و عاشقانه

متن های زیبای احساسی و عاشقانه

و فاصله بین عاشقان را کم اهمیت جلوه دهیم. بیا تا ثابت کنیم ما می توانیم در میان تمام عاشقان برای همیشه عاشق بمانیم. بیا تا در میان فصلهایمان فصل خزانی نداشته باشیم و تمام لحظه ها و فصلها بهاری بیش نباشد!...