متن مجری گری روز معلم

متن مجری گری روز معلم

متن مجری گری روز معلم و  به راستی آیا کلامی هست که تاب ثنای ایثار شما آسمانیان رابیاورد؟ کدامین روز ، روز تونیست و کدامین لحظه است که از شمیم تو سکر آور یا عطر آگین نباشد. به راستی آیا قلمی را می شناسید که با کلک خیال ،...