متن مجری شهادت امام جعفر صادق (ع)

متن مجری شهادت امام جعفر صادق (ع)

که اینک خوشه‌های زهرآگینِ کینه منصور، قلب سپیدش را هزار پاره کرده است. به ستاره‌ها بگویید دیگر ماه صادقانه‌شان طلوع نخواهد کرد! شب‌ های تیره عراق آرام بگیرد که دیگر مأمورین سیاه‌دلِ عباسی، از دیوارهایِ خانه ی...