تبریک عید غدیر به همکاران / کارت تبریک / شعر غدیر

تبریک عید غدیر به همکاران / کارت تبریک / شعر غدیر

 شبروان، مست ولای تو علی                جان عالم به فدای تو، علی  علی در عرش بالا بی نظیر است                       علی بر  عالم  و  آدم  امیر است...