متن مجری گری رمضان

متن مجری گری رمضان

قرآن تو عطر خون حسین پسر فاطمه ای ! ای زهرای عطهر امروز شاهد باش و کمر خمیده خود را راست کن ، که قرآن این کتاب آسمانی پس از ۱۴۰۰ سال هنوز زنده و پاینده است. کاش در این رمضان لایق دیدار شویم سحری با نظر لطف تو بیدار...