متن غدیر ۹۵

متن غدیر ۹۵

می دونین بچه هایی که من می گم کیا بودن ؟ بچه های خوشگل باغِ غدیر بچه های با ادبجمع میشدن دور گلاتا که باز گوش بکنن به قصه های شاپرک بچه های جشن ما؛...