متناسب نبودن ازدواج پیرمرد با زن جوان

متناسب نبودن ازدواج پیرمرد با زن جوان

پيرمردى پرسيدند: چرا زن نگيرى ؟ جواب داد: ((ازدواج با پيرزنان موجب خوشى نيست .))به او گفتند: ((با زن جوانى ازدواج کن ، زيرا ثروت مکنت براى اين کار دارى .)) در پاسخ گفت : ((من که پير هستم ، با پيرزنها الفت و تناسب ندارم ، بنابراين...