ما میثم و حجریم و مالک

ما میثم و حجریم و مالک

ضمن محکومیت جسارت وهابیون تکفیری به مزار مطهر حجر بن عدی شریف شعر زیر را به محضرتان تقدیم می کنم.  وقتی که می خشکد درختی – باید که ببریدش ز ریشه ورنه اسیر دست باد است – هم شاخ و هم برگش همیشه...