جزئیات حق ماموریت سفر خارجی دولتی‌ها

جزئیات حق ماموریت سفر خارجی دولتی‌ها

فوق العاده های مربوط به ماموریت های خارج از کشور مقامات، مدیران و کارکنان به سه بخش هزینه اقامت، هزینه غذا و فوق العاده ماموریت و سایر هزینه ها تقسیم می شود. جزئیات حق ماموریت سفر خارجی دولتی‌ها/ حق ماموریت روحانی به...