جنحال برافراشته شدن پرچم ایران در اسراییل (+عکس)

جنحال برافراشته شدن پرچم ایران در اسراییل (+عکس)

هنوز مشخص نیست که چه کسی و با چه انگیزه ای این پرچم را نصب کرده است اما وزارت آموزش اسراییل گفته است که در این باره تحقیق می کند.دکتر ریاض کامل مدیر این مدرسه با رد تعلق داشتن این پرچم به مدرسه گفت : " ما در انبار خود نه...