قیمت پراید در سوریه، ۱۶ میلیون و سمند ۲۳ میلیون است

قیمت پراید در سوریه، ۱۶ میلیون و سمند ۲۳ میلیون است

به گزارش تریبون مستضعفین قیمت پراید ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سمند ۲۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. سهیل کریمی  که برای ساخت مستند فتنه شام به سوریه سفر کرده بود، حاصل مشاهدات خود را از سوریه را در مصاحبه با فارس بیان...