قیمت انواع مودم ADSL (جدول)

قیمت انواع مودم ADSL (جدول)

باشگاه خبرنگاران: قیمت انواع مودم در بازار براساس جدول زیر است. 1 SMC 7904N 70 هزار و 600 2 SMC 7904N2 123 هزار و 200 3 Linksys X3000 312 هزار 4 Linksys X2000 204 هزار 5 CNet 970 77 هزار و...