چشم انتظار

چشم انتظار

 اي آنکه در نگاهت حجمي زنور داري   کي از مسير کوچه قصد عبور داري؟  چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي  اي آنکه در حجابت درياي نور داري ...