قیام سید خراسانی

قیام سید خراسانی

 پرچم هاي خراسان يا پرچم هاي سياه كه در اين لشكر جمعي از ياران حضرت مهدي(عج) تحت فرماندهي سيد خراساني وجود دارد. امام باقر در حديثي طولاني مي فرمايند: ... سفياني لشكري را  به سوي كوفه مي فرستد كه هفتاد هزار نفرند آنها در...