قوى ترین انسان

قوى ترین انسان

گفتند:- زورآزمايى مى کنيم تا بدانيم کدام يک از ما نيرومندتر است ؟ فرمود: مايليد من بگويم کدامتان از همه قويتر و زورمندتر است ؟عرض کردند: بلى ! يا رسول الله صلى الله عليه و آله . چه بهتر که پيامبر سلام بگويد چه کسى از همه...