قنوت پر بال شکسته…

قنوت پر بال شکسته…

قنوت پر بال شکسته... بالت اگر شکسته است غمت مباد! شهادت که بال نمی...