قسمت و اجل

قسمت و اجل

شد غلامى که آب جوى آردجوى آب آمد و غلام ببرددام هر بار ماهى آوردىماهى اين بار رفت و دام ببردصيادان ديگر افسوس خوردند و آن صياد را سرزنش کردند که : ((چنين شکار بزرگى به دام تو افتاد ولى نتوانستى آن را نگهدارى .))صياد گفت : ((اى...