فیلسوف و ناسازه های قرآنی !

فیلسوف و ناسازه های قرآنی !

براي نگارش چنين کتابي در خانه نشست و مشغول نوشتن گرديد. روزي يکي از شاگردان وي محضر امام عسگري (ع ) رسيد و جريان را اطلاع داد. حضرت به او فرمود:- آيا بين شما مرد هوشمند و رشيدي نيست که استادتان را از نوشتن کتابي که درباره...