سینمای صهیونیستی چه مشخصاتی دارد؟

سینمای صهیونیستی چه مشخصاتی دارد؟

برخي از صاحب نظران معتقدند تاريخچه به وجودآمدن افكار صهيونيستي را بايد در نوشته هاي موسي هس در كتاب «روم، اورشليم درسال 1862» و لئوپينسكر در كتاب «خودرهاسازي» كه در سال 1882 منتشرشد، جست وجو كرد. «هس» كه از اولين...