فلسفه و اهداف بعثت

فلسفه و اهداف بعثت

«یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمة‏» 1- تلاوت آیات الهى «یتلوا» از واژه «تلاوت‏» به معناى پى‏درپى آوردن، پیروى كردن و خواندن با نظم است، (27)كه شامل پیروى كردن در حكم وخواندن منظم آیات الهى همراه باتدبر...