فقیرى در کنار ثروتمند

فقیرى در کنار ثروتمند

مرد ثروتمند يکباره لباس خود را جمع کرد و خويش را به کنارى کشيد تا از فقير فاصله بگيرد. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از اين رفتار متکبرانه سخت ناراحت شد و به او رو کرد و فرمود:آيا ترسيدى چيزى از فقر او به تو سرايت کند؟مرد...